METODIKA

Metodika hodnocení

Anketa Top 100 českých architektonických ateliérů má 3 kategorie:

A) Hlavní kategorie Top 100

B) Top 10 Emerging Architects

C) Zvláštní žebříčky, ceny partnerů

V hlavní kategorii A) je odměněn jeden ateliér, jehož činnost odborná porota shledala v rámci aktuálního ročníku zvláště pozoruhodnou a přínosnou. Výběr ateliéru je podmíněn konsensem členů poroty.

Kategorie B) je určena pro ateliéry/kanceláře do 10 let (včetně) od svého vzniku a limitovaná věkem partnerů ateliéru/kanceláře na max 40 let do dne prezentace výsledků ankety. Jejím cílem je upozornit na začínající ateliéry/kanceláře, jejichž tvorba je hodna zaznamenání a další pozornosti zejména směrem k další budoucnosti. Kategorie B) nemá vítěze. Umístění v kategorii B) nelze obhájit v jakémkoli následujícím ročníku ankety.

V kategoriích C a dále může být vyhlašován vítěz každé kategorie. Organizátor si vyhrazuje právo udělit zvláštní cenu kterémukoli vybranému arch. studiu/kanceláři bez ohledu na jeho účast v kategorii A a B. Kategorie C může být vypsaná ad hoc pro každý ročník soutěže.

Sběr dat není prováděn žádnou objektivizovanou metodou, do ankety se nepřihlašuje. Jakýkoli subjekt působící v oboru může odborné porotě doporučit architektonický ateliér či studio a to do 10. května daného roku formu elektronické komunikace na adresu [email protected]. Porota rozhoduje nezávisle a na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Hodnocení

Hodnocení je provedeno odbornou porotou a organizátorem jakožto nezávislým subjektem dlouhodobě monitorujícího činnost ateliérů/kanceláří dvoukolově. Mezi hlavní posuzovaná kritéria patří zejména setrvalá, případně vzrůstající kvalita architektonické tvorby ateliéru/kanceláře s přihlédnutím k aktuální tvorbě ateliéru/kanceláře. Kvantitativní kritéria (typicky počet zaměstnanců a spolupracovníků, obrat společnosti v daném roce, počet referencí) jsou pro charakter této ankety uvažována jako pomocná.

První kolo hlasování probíhá systémem per rollam. Každý z členů poroty disponuje 100 hlasy pro kategorii A) a 10 hlasy pro kategorii B). Každý z hlasů může použít pouze pro 1 ateliér/kancelář v každé z kategorií A) a B). Členové poroty mohou ale nemusí využít všech svých hlasů. Členové odborné poroty nemohou udělit hlas sami sobě. Hlasy každého z členů poroty jsou si rovny.

Druhé kolo hlasování probíhá v rámci zasedání poroty. Výsledkem zasedání je finální seznam ankety Top100 Českých architektonických kanceláří. Členové poroty rozhodují na základě vzájemného konsensu.

Publikace výsledků

Vybrané ateliéry na základě výzvy organizátora odevzdají dotazník, který obsahuje:

  1. Fotografii partnerů ateliéru/kanceláře v rozlišení pro tisk (300dpi)
  2. Základní identifikační údaje: přesný název, sídlo, jména partnerů a www
  3. Stručné CV ateliéru v českém jazyce – doporučujeme textovou formou, nikoli pouhým výčtem referencí a ocenění. CV nemá unifikovanou podobu, jeho rozsah je maximálně 2000 znaků s mezerami. Organizátor si vyhrazuje právo krácení a jiných redakčních úprav dodaného textu.
  4. Fotografii vybrané realizace v rozlišení pro tisk (300dpi) – podle možnosti s přihlédnutím k aktuálnímu ročníku ankety. Ateliéry/kanceláře, které se umístily v některém z předchozích ročníků ankety se zavazují dodat jinou referenci, než byla publikována v tomto kontextu v některém z předchozích ročníků.

Dodané údaje budou součástí veřejné prezentace kanceláře prostřednictvím médií společnosti Architect plus, s.r.o. a Premium Media Group, a.s. a to jak tištěnou, tak i elektronickou formou.

Zúčastněné ateliéry/kanceláře dávají svojí účastí souhlas s publikováním poskytnutých údajů a poskytují organizátorovi licenční práva k jejich užití bezplatně a neodvolatelně. Organizátor se zavazuje uvést jméno autora fotografií, a to pokaždé v souvislosti s publikováním a propagací výsledků ankety tiskem a pokaždé, kdy je to možné v souvislosti s publikováním a propagací výsledků ankety elektronicky.  

Ateliéry/kanceláře, které odmítnou účast v anketě mohou být nahrazeny dalšími do celkového počtu 100. O doplnění rozhodne porota per rollam, případně v rámci dodatečného zasedání.

Z umístění v anketě neplynou architektonickým ateliérům/kancelářím žádné přímé materiální výhody ani věcné či peněžní odměny.

Ateliéry/kanceláře získají elektronickou podobu loga Top 100 architektonických ateliérů časopisu ARCHITECT+ 2020, „michelinskou hvězdu“ české architektury, kterou mohou užívat v souvislosti s ateliérem/kanceláří (webové stránky, tištěné a propagační materiály, sociální sítě apod.). 

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa redakce
Na Perštýně 2,
110 00, Praha 1

Spojte se s námi
Redakce: +420 608 215 740
Obchod: +420 734 892 315
E-mail: [email protected]

Pravidla soutěže na Facebooku
Pravidla soutěže na Instagramu

NEWSLETTER

Koupit předplatné