Zážitek z lesa
herní krajina pecka

Herní krajina Pecka slučuje v jeden celek hned několik disciplín, tedy dětské hřiště, sochařský park a naučnou stezku. To vše v monumentálním měřítku v prostředí okouzlující krajiny Krkonošského národního parku.

Místo: Velká Úpa 110a, 542 21 Pec pod Sněžkou
Investor: Město Pec pod Sněžkou, zastoupená Alanem Tomáškem, starostou
Autoři: MgA. Matěj Hájek a MgA.Tereza Kučerová (Moloarchitekti s. r. o)
Projektant: Taros Nova s. r. o.
Dodavatel: Gardenline s. r. o., Taros Nova s. r. o.
Projekt: 2016–2017
Realizace: 2018
Zastavěná plocha: 1999,2 m2
Náklady: 43,6 mil. Kč vč. DPH, z toho dotace 29 mil. Kč (Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020)
Foto: BoysPlayNice

herní krajina pecka

Autorská zpráva

Herní krajina Pecka je unikátní soubor herních prvků a instalací na pomezí sochařství a folly architektury umístě-ných ve výšce 1062 nad mořem. Hlavním popudem určujícím vznik herní krajiny bylo motivovat rodiče i děti pro pobyt v lese na vysokohorském vzduchu v kontaktu s přírodními materiály (dřevo, voda, kámen). Při návrhu jsme se snažili co nejvíce zachovat krajinu v původní podobě a herní prvky do lesa jen ohleduplně vložit.

Námětem pro herní krajinu je zvířena Krkonoš. Tematicky je rozdělena na svět v korunách stromů s procházkou po lávkách natažených mezi hnízdy čápa černého. Krajina přechází do světa v lese, kde je možné prolézt obří vřetenovkou, zmijí, norami, být součástí souboje mravenců a pustit dřevěnou pecku labyrintem mraveniště. Na kraji lesa číhá rys, jehož chřtánem je možné prolézt až do jeho útrob. Na louce leží padlý jelen, jehož paroží a kostra slouží jako vyhlídka a prolézačka s tobogánem. Dole na prameni sedí mlok. Po hřbetě mloka se koulí dře-věné pecky, které spadnou mlokovi do tlapek. Po formální stránce jsou zde typy prvků popisného charakteru (rys, zmije) dány do souvislosti s prvky abstraktními (jelen, vřetenovka…). Každý z jednotlivých prvků je pak doprovázen informačním panelem formou ilustrovaných scén s populárně naučným obsahem.

velká úpa hřiště

Rozmanitá paleta vyobrazení jednotlivých námětů se odráží též v náročnosti funkcí herních prvků. Herní krajina je jako celek promyšlenou kombinací certifikovaných herních prvků a sochařských instalací, které dotvářejí charak-ter zdejšího zvířecího světa. Autoři tímto vyzývají rodiče k účasti na hře se svými ratolestmi. Konstrukce jednotli-vých prvků jsou navrženy s ohledem k prostředí, do kterého jsou umístěny. Dominantním materiálem je dřevo ze sibiřského modřínu na ocelových nebo dřevěných konstrukčních prvcích. Každá jednotlivá stavba je svého druhu prototypovým modelem. Realizace herních prvků Pecky vyžadovala úzkou spolupráci architektů s realizátorem a výraznou flexibilitu při provádění projektu. Objekty zvířat jsou sochařským dílem a mají proto enormní náročnost na detaily určující výslednou formu. Neustálá konfrontace technického řešení s uměleckým záměrem byla, v po-zitivním smyslu, pro realizátora nejsilnější zkušeností z projektu. Některé konstrukční detaily se upravovaly za pochodu. Realizace se tak přiblížila procesu tesání sochy, hledání formy skrze technologii konstrukce.

hřiště pecka

Typy konstrukcí

Sochařská díla a herní prvky, vše je dělané na míru. Konstrukce z modřínových kulatin a hranolů různých profilů bez povrchové úpravy tvoří tuhou prostorovou strukturu ve tvaru sochy (například rysa, nory). Konstrukce je založena na zemních vrutech a opláštěná modřínovými fošnami tl. 50 mm bez povrchové úpravy. Jednotlivé prvky konstrukce jsou spojené atypickým ocelovým svařencem z oceli S235 a zajištěny nerezovými vruty.

Dalším typem konstrukce je nosná svařená ocelová kostra, na které jsou nakotveny prvky z lepeného nebo masivního modřínového dřeva (například těla mravenců). Konstrukce zmije či vřetenovky je z ocelových obručí svařených z plechů z oceli jako atypický prvek různých rozměrů, které jsou založené na zemních vrutech. Rámy jsou propojeny ocelovými trubkami a jekly z oceli S355 a obloženy fošnami ze sibiřského modřínu.

pecka velká úpa

Parohy a žebra jelena jsou složeny vždy ze tří hlavních svislých příhradových nosníků z lepeného lamelového mod-řínového dřeva. Jednotlivé nosníky jsou propojeny průvlaky, schodištěm a plošinami. Plochy mezi nosníky a zá-bradlím jsou tvořeny ochrannou černou nerezovou sítí. Parohy jsou založené na ocelovém roštu z válcovaného profilu HEA, na kterých jsou kotveny zemní vruty.

Stezku ve stromech tvoří soustava 7 plošin v podobě čapích hnízd propojených visutými lanovými lávkami. Každá z plošin je umístěna na centrálním sloupu a kotvena kotevními lany. Plošiny jsou osmiúhelníkového půdorysu, avšak z venku tvoří dojem čapích hnízd díky obložení z akátových větví o průměru 50–100 mm. Tyto plošiny jsou vzájemně propojeny do logické stezky pomocí visutých lanových mostů. Hlavní nosná konstrukce plošin je tvořena ocelovými profily s povrchovou úpravou žárového zinku. Pochozí části konstrukce jsou tvořeny tlakově impregnovaným jehličnatým dřevem. Zábradlí plošiny je tvořeno nerezovou černou sítí.

Napsat komentář

one + seven =


Koupit předplatné ?>