Oživlá hala


Dva roky poté, co Zdeněk Fránek realizoval experimentální zelenou administrativní laboratoř pro výrobce Liko-S, uplatnil stejný princip pro návrh těžkého provozu výrobní haly. Kovovýroba ukrytá za zelenou slupkou, která neplní pouze designový, ale i mimořádně praktický účel, je originální odpovědí na obvyklou utilitární architekturu výrobních provozů.

Místo: Slavkov u Brna
Investor: LIKO-S, a. s.
Autor: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek / Fránek Architects
Stavební část: Ing. Jiří Železný a Ing. arch. Ing. Jiří Vítek
Zdravotně technické instalace: Ing. Kateřina Riesnerová
Elektroinstalace: Ing. Jaroslav Zvonař, Ing. Vojtěch Florian
Vzduchotechnika: Ing. Ondřej Seget, TZpro, s. r. o.
Stavebně konstrukční řešení: Ing. Petr Mazánek, CONSTRUCT DESIGN, s. r. o.
Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Jaroslav Drahoš, Ing. Marek Šindler
Měření a regulace: Ing. Martin Fojtík
Zastavěná plocha: 1316 m2
Obestavěný objem: 13900 m3
Studie: 2017
Projekt: 2018
Realizace: 2019

Autorská zpráva

Architektonické řešení

Architektura objektu se plně podřizuje hlavní ideji celého návrhu, což je v tomto případě pracovat v lůně přírody, avšak se všemi vymoženostmi moderní doby. Žít v souzvuku s přírodou, nebýt na obtíž. A to nejen vizuálně, ale i z praktického hlediska.

Fasáda přístavby je opláštěna vertikálními záhony. Mezi těmito svislými zahradami do objektu proudí zelení filtrované světlo. Živá vzrostlá zeleň je ostatně i v interiéru objektu. Povrchy jsou hygienické, většinou přírodní, ve zcela soudobém provedení: překližka, OSB desky, lamino, spárovka. Podlahy jsou lité, bílé. Střecha je zelená vegetační.

Frázování konstrukčního systému je přeneseno do vybočení stěn, tak aby vzniklými průzory mohlo vstupovat světlo do haly. Střecha je pilová, „shedy“ proudí horní osvětlení.

Atributy skutečného ekologického pojetí objektu jsou v tomto případě přímo nositeli architektonických forem. Objekt se tak stává čistou přírodní formou nového typu, která svůj původ přiznává a na minimum eliminuje cokoli hmotné.

Provozní a dispoziční řešení

Objekt haly slouží jako výrobní hala kovovýroby, zázemí pro dokončovací práce výroby a zázemí pro zaměstnance a administrativu. Přístavba haly je navržena jako jednopodlažní bez podsklepení, ve které je umístěn dvoupodlažní vestavek s provozním a hygienickým zázemím. Objekt má nepravidelný půdorys o půdorysném rozměru 41,5 x 26,4 m se zastřešením kombinací shedové a ploché střechy pro zajištění dostatečného osvětlení vnitřních prostor. V části vestavku je střešní rovina uskočená a vytváří pochozí zelenou střechu přístupnou venkovním schodištěm.

V přístavbě výrobní haly jsou situovány prostory provozně rozdělené do tří pracovních skupin s umístěním jednotlivých pracovních stolů. Dále jsou připojeny místnosti kompresorovny a technické místnosti. Na výrobní provoz navazují prostory administrativního a provozního zázemí umístěné ve dvoupodlažním vestavku v hale. V přízemí vestavku jsou z prostor výrobní haly přístupny kanceláře, šatna pro muže a ženy a hygienické zázemí sprch, WC a úklidu. V patře vestavku přístupném z galerie se nachází kanceláře, zasedací místnost, denní místnost a hygienické zázemí WC a úklidu. Z této úrovně je taktéž zajištěn přístup na volné prostranství v jižní fasádě. Výroba předpokládá 66 zaměstnanců (6 žen, 60 mužů ve dvousměnném provozu, kde se jedná o osoby jak ve výrobní hale, tak v administrativní části přístavby).

U severní fasády výrobní haly je umístěn staticky nezávislý objekt určený pro expedici a nakládku vyhotoveného zboží z výrobní haly. Prostor není dispozičně členěn, východní a západní fasáda jsou ponechány beze stěn pro zajištění příjezdu vozidel expedice, severní fasáda je provedena jako zelená z popínavých rostlin na nerezových sítích.

Konstrukční řešení

Objekt haly je konstrukčně řešen jako jednolodní hala s příčnými vazníky s vaznicemi. Základní svislé nosné konstrukce výrobní haly tvoří ocelové sloupy, průřez hlavních sloupů je IPE profil v příčném směru vetknutý. Příčle tvoří příhradová konstrukce, horní, dolní pásy a svislice z HEA profilů, diagonály z jaklů. Štítové sloupy (IPE) v ose H připojeny kloubově jak k základům, tak ke štítovým příčlím. Příčnou tuhost štítové konstrukce zajišťují ztužidla (ocelové trubky).

V podélném směru je hala ztužena ve střešní rovině a ve stěnách rovněž trubkovými ztužidly. Vaznice (IPE) jsou ve sklonu 20° a stabilizují spodní a horní pás příhradového vazníku a zároveň tvoří tvar pilové střechy. Pomocné fasádní paždíky, sloupky a výměny na okna a dveře jsou tvořeny jakly.

Svislé konstrukce dále tvoří železobetonová monolitická stěna pod úrovní terénu v tl. 300 mm. Obvodové nosné konstrukce jsou doplněny o ocelové prvky uzavřeného průřezu pro potřebu opláštění. Opláštění je provedeno v rozdílných systémových provedeních: volné fasády výroby objektu mají skládaný plášť (stříkaná izolace na nosiči, větraná mezera a opláštění z vegetačních bloků); fasáda zázemí v 2. NP a čelní fasáda objektu osy 02 a 08 jsou provedeny ze skládaného pláště s opláštěním sibiřským modřínem. Stěna přilehlá ke stávající výrobní hale osa F je provedena ze sendvičových panelů vyplněných minerální vlnou.

Střešní konstrukci tvoří ocelové příhradové vazníky uložené na ocelové sloupy, jež spolu s ocelovými vaznicemi vytvářející shedový tvar střechy. Střecha je zateplena shora na trapézový plech, jedná se o zelenou extenzivní střešní rovinu, nad administrativní částí je na střeše umístěna kořenová čistírna.

Napsat komentář

three + ten =


Koupit předplatné